درمان جوش به روش های مختلف می باشد درمانهای غیر دارویی و دارویی ,موضعی یا خوراکی و…انتخاب بهترین نوع درمان جوش بسیار نقش مهمی در درمان آکنه دارد