محصولات مراقبتی مختلفی برای پوست چرب و آکنه دار توصیه می شود این محصولات در کنار محصولات درمانی می تواند نقش مهمی در درمان جوش داشته باشد . این محصولات ارکان اصلی روتین پوست را تشکیل می دهند