logo درمانـهای سیـستمیـک آکنه چگونه است؟

پایگاه جامع اطلاع رسانی درباره آکنه (جوش) و درمان های آن

---------------------- learn about acne , treatments and advice ----------------------

درمانـهای سیـستمیـک آکنه چگونه است؟

درمـان های سیـستمیک ( شامـل آنـتی بیـوتیـک، درمـان هـای هـورمـونـی و ایزوترتینوئین خوراکی) در بـیمارانی کـه بـه فـرم مـتـوسط تا شدیـد آکنه مبتلا هستند مورد استفاده قرار می گیرند.

1- آنتی بیوتیک سیستمیک:

زمانی که ترکیبات موضعی برای درمان مؤثر واقع نمی شوند یا بیمار قادر به تحـمل آنها نیـست و در فـرم های متوسط تا شدیـد آکـنه خـصوصاٌ زمانـی که سـینـه و پشت و شانه  ها درگیر هستند از آنتی بیوتیک سیستمیک استفاده می شود. پاسخ به درمان معمولاٌ بعد از 6 هفته مشخص مـی شود. اگـر بعـد از چـند ماه درمـان بهبـودی روی نـداد، آنـتی بیوتیک بایـد قـطع شود. درمان با آنتی بیـوتیک تـعداد پـروپیـونی باکـتریـوم آکـنه را کـاهـش می دهـد. عـلاوه بـر آن آنتـی بیـوتیک ها خاصـیت ضـدالتهابی دارنـد و کمـوتاکسی لـکوسـیت ها و لیـپاز باکـتری را نیـز مـهار می کنند. استفاده از بنزوئیل پراکسید رو رتینوئید موضعی احتمال مقاوت به آنتی بیوتیک را کم می کنند.
1-1 تتراسایکلین: یک ساعت قبل یا دو ساعت بعد از صرف غذا باید مصرف شوند. در بچه های کمتر از 9 سال، زنان حامـله و شیـرده نـباید مـصرف شـوند. در مورد احتمال پیدایش فوتوسنسیتیویته باید به بیمار هشداد داد.
2-1 داکسی سایکلین: مـی تواند با غذا مصرف شود و احـتمال فـوتوسنـسیتیویته بیشتری از تتراسایکلین دارد. آهن، کلسیم، منیزیوم و آلومینیوم جذب آن را کاهش می دهند.
3-1 سـایر آنتی بیوتیک ها: آنتی بیوتیـک هایـی چـون مینوسایکلین و کوتریموکسازول اگرچه در درمان آکنـه مؤثرند ولی با عوارض جانبـی قابـل توجهـی هـمراه هسـتند. مـینوسایکلین می تواند پیگمانتاسیون، لوپوس دارویی و هپاتیت ایجاد کند. اریترومایسین و آزیترومایسین برای افرادی که تتراسکایکلین ها را تحمل نمی کنند مناسب است اما مقاوت نسبت به آنها رو به افزایش است.

2- درمـان های هـورمـونـی:

در زنانی که به درمان های متدوال پاسخ نداده اند، زنانی که آکنه التهابی در قسمت تحتانی صورت و گردن دارند، زنانی که دچار تشدید آکنه قبل از قاعدگی می شوند یا سایر علائم هیپرآندروژنیسم را دارند و زنانی که مایـل یه مصـرف ایـزوترتیـنوئین نیـستند مـی تـوان از درمـان های هورمـونی استفـاده کرد. اسـپیرونولاکتون یک هورمونی استفاده کرد. اسپیرونولاکتون یک آنتاگونیست الدوستـرون با خاصـیت آنـتی آندروژن است که در درمان آکنه و آلوپسی آندروژنتیک و هیرسوتیسم به تنهایـی یا به همـراه داروهـای ضـدبارداری مـورد استـفاده قـرار می گیرد. عوارض آن شامل بی نظمی قاعـدگی، هـیپرکالمی، هیپـوتانسیـون ارتـواستـاتیـک، تندرنس پستان و ایجـاد فمیزاسیون در جنین مذکر اسـت و در زنان حامـله نبـاید مـورد مـصـرف قـرار گـیـرد. قـرص هـای ضـدبـارداری خـوراکی حاوی استـروژن و پـروژسترون هستـند. اسـتروژن فـعالیـت غـدد چـربـی را مـهار کـرده و از تولید آندروژن تخمدان و آدرنال جـلوگیـری می کنند. قـرص هـای ضدبارداری که فقط حاوث پروژسترون هستند باعث تشدیـد آکنه می شوند. قـرص هـای ضـدبارداری Estrostrep,Yaz و othoricyclen برای درمان آکنه تـــوسـط FDA مــورد تــأیـیـد قـرار گـرفـته اند. مـوارد مـنـع مـصـرف داروهـای ضـدبـارداری مـانـنـد ترومبوآمبولی(6)، سابقه سـرطان پـستان در خانـواده، مصـرف سیـگار، خـونریزی غیر طبیعی رحمی باید مورد توجه قرار گیرند(11).

3- ایـزوترتیـنوئین خوراکـی:

ایـن دارو در افراد مبتـلا به فـرم شـدید و یا انـواع خفـیف تر که بـه سـایـر درمان ها پاسخ نداده اند و اسکار به جـای مـی گذراند مورد استفاده قرار می گیرد. این دارو یک تراتوژن قوی است و زنانی که این دارو را مصرف کنند باید از روش جلوگیری از بارداری مطمئن ترجیحاٌ دو روش اسـتفاده کـنند. ایـزوترتـینوئین روی همه مکانسیم های موثر در ایجاد آکنه مؤثر است و مؤثرترین درمان شناخـته شـده برا این بیماری محسوب می شود. قبل از آغاز و در فواصل معین از شروع درمان سطـح تـری گلـیسـیریـد و کلسـترول، تـست های کـبدی و CBC بیمار بایـد چـک شـود و بیمـار از نظر عـوارض مختلف دارو شامل هیپرتری گلیسیریدمی، هپاتوتوکسیسیته، دیسکرازی خونی، کاهش دید در شب و هیپراستـئوز تحـت نظر باشـد. عوارض پوسـتی شامـل خشـکی پـوست و مخاط، خارش، عفونت پوستی و فـتوسنسیتیویته می باشـد و اسـتفاده از امـولینت و ضدآفتاب به همراه این دارو توصیه می شود. مصـرف ترکیـبات حـاوی ویتامینA و تـتراسـایکـلین به همراه ایزوترتینوئین می توانند به افزایش فشار داخل مغز و عوارض نورولوژیک منجر شوند. استفاده از لنزهای تماسی در بیماران  تحت درمان، به دلیـل خشکی چشـم، باعـث ناراحـتی بـیمار مـی گـردد. مـواردی از تشدید افسردگی و تمایل به خودکشی به دنبال مصرف این دارو گـزارش شـده اسـت و بنابراین در بیماران مبتلا به افسردگی این دارو باید با احتیاط و تحت نظر روانپزشک مصرف شود.

خواندن 988 دفعه
محتوای بیشتر در این بخش: درمان جای جوش چگونه انجام می شود؟

logo درمانـهای سیـستمیـک آکنه چگونه است؟

آکنه یا همان جوش از بیماری های پوستی بسیار شایعی است که درصد زیادی از جوانان 15 تا 40 سال در مقاطعی از زندگی خود  درگیر آن می باشند. وب سایت آکنه یار، بطور تخصصی به  موضوع عوامل ایجاد جوش و راههای درمان آکنه (جوش) می پردازد.

ﺑﺮای درﻳﺎﻓﺖ ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ اﻳﻤﻴﻞ ﺧﻮد را وارد ﻛﻨﻴﺪ

Please publish modules in offcanvas position.