logo در درمان آکنه به چه چیزهایی توجه کنیم؟

پایگاه جامع اطلاع رسانی درباره آکنه (جوش) و درمان های آن

---------------------- learn about acne , treatments and advice ----------------------

در درمان آکنه به چه چیزهایی توجه کنیم؟

آنتی بیوتیک ها

آنتی بیوتیـک هـای خـوراکی مـهم تـرین نقـطـه قوت در درمان آکنه التهابی متوسط تا شدید می باشد. این عوامـل خاصیت ضـد الـتهابی داشـته و اثـر ضـد پـروپیونه باکترویم آکنه دارند. آنتی بیوتیک های گروه تـتراسیکـلیـن عمـوما برای درمان آکنه استفاده مـی شـود. آنـتی بیـوتیک هـایی مانـند داکـسی سـیکـلیـن و ماینوسیکلین که خاصیت لیپوفیـلیک بیشتری دارنـد از تتـراسـیکلین موثرترند. تاثیر بیشتر ماینوسیکلین ممکن است بعلت مقاومت کمتر پروپـیونه باکتریـوم آکـنه به آن باشد. مقاومت پروپیونه باکتریوم آکنه به اریـترومایسـین موجـب کاهـش اثـرات مفـید آن شـده اسـت. آنتی بیوتیک های خوراکی می تواند منجر به کاندید یازیس واژن شود، داکسی سیکلین ممکن است هـمراه با فـتوسـنسیتـیویتی باشد، و ماینوسیکلین با رسـوب رنـگ تـیـره در پـوسـت، مـخـاط، و دنـدان هـمـراه بـاشـد. سـایـر آتـی بـیوتیک هاتری متوپریم، سولفامتوکسازول، و آزیترومایسین هم موثر می باشند.

درمان های هورمونی

بعضی درمان های هورمونی هم موثرند. استروژن می تواند برای کاهش سبوم استفاده شود. بعلاوه نتیجه ساپرس کردن آزاد شدن گونادوتروپین، آندروژن های تخمدان نیز کاهش می یابد.
اسپیرونولاکتـون هم ممـکن اسـت در درمـان آکـنه وولگـاریس بکار رود. اسپیرونولاکتون با اتصال به گیرنده های آندروژن، ساخته شـدن آندروژن را کاهـش می دهـد. اثـرات جانبی آن سرگیجه، حساس شدن پستانها، و دیسمنوره می باشد.دیسمنوره با مصرف توا آن با کانتراسپتیو کاهش می یابد. بررسی دوره ای فشـار خـون و سطـح پتاسیـم لازم اسـت. بعـلت ریـسک فـمینیزاسـیون جنـین مذکر، در زمـان مـصـرف اسپیرونولاکتون باید از حاملگی جلوگیری شود.

ایزوترتینوئین

ایزوترتیـنوئین یـک رتینـوئید خـوراکی مـوثر در درمـان آکـنه شدید و مقاوم است. ایزوترتینوئین باعث نرمال شدن تمایز سلو ل های اپیدرم، کاهش ترشح سبوم تا 70درصـد، و حتـی کاهش پروپیونه باکتریوم آکنه می شود و نیز التهاب است.ایزوترتینوئین باید با دوز mg/kg 0,5شروع شود و برای 4 هفته ادامه یابـد و در صـورت تحـمل افـزایـش یابد تا به دوز تجمـعی mg/kg 150-120بـرسـد. در مـوارد شـدیـد مصرف توام استروئید در شروع درمان ممکن است برای پیشگیری از تشدید آکنه موثر باشد. بـعضـی از بیماران ممکن است با دوزهـای پائیـن تر mg/kg0,4-0,25روانـه مـی تواند به انـدازه دوزهـای بـالا موثر بوده و با رضـایت بیشـتر بیـماران نـیز همراه باشد. بعضی از بیماران تنها با یک دوره درمان با ایـزوترتینـوئیـن بهـبود کامـل پـیدا می کـنـند، در حـالیـکـه دیـگـران نیاز به درمان های بیشتر معمولی یا ایزوترتینوئین دارند. در یـک مطـالعه طی 3 سال پیگیری 38 درصد بیماران هیچ آکنه ای نداشتند، 13 درصد با درمان های موضعی اضافه کنترل شدند، 25 درصد با آنتی بیوتیک های موضعی و خوراکی، و 20 دصد با یـک دوره دوبـاره ایـزوترتیـنوئیـن بهـبود یافتند. احتمال عود مجدد در بیماران جوانتر یا جنس مؤنث بیشتر است.
ایزوترتینوئین تراتوژن است، بنابراین باید از حاملگی اجتناب شود. در زنانی که مستعد حاملگی هستند باید قبل از شروع درمان مشاوره پیشگیـری حامـلگی شده و از نتیجه منفی تست حاملگی اطمینان یابند. پیش از درمان آزمایشـات انـدازه گـیری کلسـترول، تـری گلیـسرید، تـرانس آمینازهای کبدی، و شمارش CBC انجام شود. سایر عـوارض شـامل خـشکی پوسـت، لـب ها، و چـشم هـا، درد عـضلات، و سر درد است. بیمارانی که سر درد شدید، کاهش دید شب، یا عوارض روانی پیدا می کنند باید فورا دارو را قطع کنند.

خواندن 1031 دفعه

logo در درمان آکنه به چه چیزهایی توجه کنیم؟

آکنه یا همان جوش از بیماری های پوستی بسیار شایعی است که درصد زیادی از جوانان 15 تا 40 سال در مقاطعی از زندگی خود  درگیر آن می باشند. وب سایت آکنه یار، بطور تخصصی به  موضوع عوامل ایجاد جوش و راههای درمان آکنه (جوش) می پردازد.

ﺑﺮای درﻳﺎﻓﺖ ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ اﻳﻤﻴﻞ ﺧﻮد را وارد ﻛﻨﻴﺪ

Please publish modules in offcanvas position.