logo درمان های موضعی جوش و عوارض آنها

پایگاه جامع اطلاع رسانی درباره آکنه (جوش) و درمان های آن

---------------------- learn about acne , treatments and advice ----------------------

درمان های موضعی جوش و عوارض آنها

درمان های موضعی آکنه شـامل رتینوئیدها، بتـروئیل پـراکسـید، آنتی بیوتیـک ها، اسـیدسالیسـیلیـک و آزلائـیـک اسید می باشـد. عارضـه اصلی درمان های مـوضعـی تـحـریـک پـوسـت اسـت. بـا استـفاده از غـظلت های پائـین تـر و دفعـات کـمتـر اسـتفـاده در شـروع درمـان و افزایـش تدریجی مصرف دارو در صورت تـحمل بیـمار این عـارضه کمتـر دیـده مـی شـود. درمـان هـای وضعی 8-6 هفته بعد از استفاده موجب بهبودی قابل رؤیت می گردند.

1- رتینوئیدهای موضعی:

شامـل تـرتیـنوئین، آداپالـن، تازاروتن و ایزوترتینوئین می باشند. مصرف این گروه از داروهـا در زمان حامـلگی و شیردهی ممنوع می باشد. رتینوئیدهای موضعی کراتین سازی در کانال فـولیـکولی را کاهـش داده و با بازکـردن مـجـرای فـولـیکول مـحـیط مسـاعد برای رشد پروپیونی باکـتریوم آکـنی را از بیـن مـی برنـد. علاوه بر آن التـهاب را کـم می کـنند و تعداد کومدون ها و ضایعات التـهابی را کاهش می دهند(5). شایعترین عارضه آنها اریتم،خارش،سوزش،پوسته ریزی و حساسیت به نور آفتـاب است بنـابراین به بیـماران تأکید می شود درمان خود را از مقادیر بسیار کم و به دفعات آکنه، بلکه در کل ناحیـه درگیر اسـتفاده شـود.ترتیـنوئین توسـط بنـزوئیل پراکسید غیرفعال می شود و بنابراین استفاده همزمـان از این دو دارو توصـیه نمـی شود. آداپالن نسبت به سایر رتینوئیدها بهتر تحمل می شود و بر خـلاف ترتـینوئین در مقابـل نـور پایدار است. آداپالن توسط بنزوئیل ها پراکسید غیرفعال نمی شود. تازاروتن نسبت به سایر رتینوئیدها گران تر است و تحریک قابل توجهی ایجاد می کند.

2- بنزوئیل پراکسید:

یک داروی آنتی میکروبیال قوی است که با آزاد کردن رادیکال های آزاد اکسیژن و خاصیـت باکتریسیدال قوی باکتری ها را تخریب می کند. اثر کومدونیتیک ملایم دارد و تعداد ضایعات التهابـی را کـم می کنـد. بنـزوئیل پراکسید با خاصیت سفیدکننـدگی می تواند البـسه بیمـار را بی رنگ کند تاکنـون مقاوت به آن گزارش نـشده و اسـتفاده همزمان از بنزوئیل پراکسید با آنتی بیوتیک های از ایجاد مقاوت جلوگیری می کند.

3- آنتـی بیوتیک ها موضعی:

شامل کلیندامایسین، تتراسایکلین و اریترومایسین هستند که در غظلت های 4-1% استـفاده می شوند. عـلاوه بر کاهـش تعـداد پروپیـونی باکتـریوم آکـنه خاصـیت ضدالتهاب دارند. مونوتراپی با آنتی بیوتیک های موضعی نباید انجام شود زیرا باعث ایجاد مقاومت می شود.

4- سالیسیلیک اسـید:

نسبـت به رتینـوئیها تأثیـر کمـتری دارد و تحـریک کنـندگـی آن نیز کمتر است در بـسیاری از تـرکیـبات over the counter وجـود دارد و در مـوراد خـفیـف آکـنـه مـورد اسـتفاده قرار می گیرند. از سایر درمان های موضعی به داپسون و سولفاستامید می توان اشاره کرد.

5- آزلائیک اسید:

آزلائیک اسید خاصیت کراتولیتیک و ضد التهاب دارد و در افرادی که ترتینوئین را تحـمـل نمـی کننـد جانشـین مـنـاسـبی اسـت. آزلائیـک اسـیـد با اثـر بـر مـلانـوسـیـت هـا مـی تـوانـد post inflammatory pigmentation را بهـبود بخشید، امـا به دلیل خطر هیپوپیگمانتاسیون باید با احتیاط در پوست های تیره استفاده شود.

6- درمـان های مـوضعـی تـرکیـبی:

بهتـر اسـت در مـواردی کـه از درمـان های مـوضعی متعدد استفاده مـی شود، داروهـای مخـتلـف در میـزان های متـفاوت مـصرف شـونـد تا تأثـیـر یکدیگر را کاهش ندهند.

خواندن 557 دفعه
محتوای بیشتر در این بخش: آکوتان و خشکی پوست

logo درمان های موضعی جوش و عوارض آنها

آکنه یا همان جوش از بیماری های پوستی بسیار شایعی است که درصد زیادی از جوانان 15 تا 40 سال در مقاطعی از زندگی خود  درگیر آن می باشند. وب سایت آکنه یار، بطور تخصصی به  موضوع عوامل ایجاد جوش و راههای درمان آکنه (جوش) می پردازد.

ﺑﺮای درﻳﺎﻓﺖ ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ اﻳﻤﻴﻞ ﺧﻮد را وارد ﻛﻨﻴﺪ

Please publish modules in offcanvas position.